Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння Чепурко Iгор Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Полтавазооветпромпостач”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
36008, м. Полтава, вул. Автобазiвська, 3-Б
4. Код за ЄДРПОУ
00727216
5. Міжміський код та телефон, факс
0532597573 597573
6. Електронна поштова адреса
office@poltavazoovet.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.07.2018 звільнено Головний бухгалтер Домшенко Тетяна Олександрiвна – 0
Зміст інформації:
Наказом №13-к вiд 16.07.2018 р. ПрАТ “Полтавазооветпромпостач”Домшенко Тетяну Олександрiвну звiльнено з посади головного бухгалтера ПрАТ “Полтавазооветпромпостач” за угодою сторiн (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На данiй посадi перебувала з 31.08.2017 р.
16.07.2018 призначено Головний бухгалтер Чепурко Iгор Володимирович – 0
Зміст інформації:
Наказом №13-к вiд 16.07.2018 р. ПрАТ “Полтавазооветпромпостач” обов’язки головного бухгалтера покладено на голову правлiння ПрАТ “Полтавазооветпромпостач” Чепурко Iгоря Володимировича з 17.07.2018 р., термiном- безстроково. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: член правлiння, комерцiйний директор ПрАТ “Полтавазооветпромпостач”, директор ПП “Ветерина”, голова правлiння ПрАТ “Полтавазооветпромпостач”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.